0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in je winkelwagen.

Voorwaarden

Leveringsinformatie

De bestelling wordt standaard afgehaald in de winkel op volgend adres:

Bella Bikes
Lange lozanastraat 66, 2018 Antwerpen

Bella Bikes brengt u op de hoogte wanneer u het pakket kan afhalen.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Fietsenwinkel Bella Bikes, met vestigingsadres te Antwerpen (België), Lange Lozanastraat 66, BE0735781028, (hierna ‘Bella Bikes’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten en diensten aan te kopen. Onderhevige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Bella Bikes.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: CONTRACT

2.1. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt de Koper onherroepelijk en zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

2.2. Het Contract komt tot stand na bevestiging van de bestelling door Bella Bikes.

2.3. Bella Bikes behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

2.4. Ingeval van annulatie van het Contract vóór de voorziene leveringsdatum, dan is de annulerende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van het Contract met een minimum van 500,00 EURO wanneer dit gebeurt meer dan twee (2) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 100% wanneer dit later gebeurt.

ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT (enkel ingeval van verkoop op afstand)

3.1. U als Koper heeft het recht om ingeval van een verkoop op afstand van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het wettelijk modelformulier treft u hierna aan.

3.2. De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht het product binnen de veertien (14) kalenderdagen in originele staat, ongebruikt*, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan Bella Bikes te bezorgen.

3.3. Bella Bikes verbindt zich ertoe binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald.

3.4. *Ingeval van een fiets volstaat minder dan één (1) kilometer om de aard, de kenmerken en de werking te kunnen vaststellen. Dit betekent dat wanneer er meer dan één (1) kilometer is gereden, het herroepingsrecht vervalt en de fiets als gebruikt wordt beschouwd.

3.5. Bij niet-correcte terugzending of ingeval het product een fiets betreft waarop meer dan één (1) kilometer is gereden zal Bella Bikes niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de veertien (14) dagen ophalen bij Bella Bikes of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.

ARTIKEL 4: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 5: FACTUURVOORWAARDEN

5.1. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd.

5.2. De Koper dient de facturen van Bella Bikes, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

ARTIKEL 6: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen via E-mail, info@bellabikes.be

Bella Bikes is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bella Bikes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bella Bikes.

Bella Bikes is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 7: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bella Bikes. De artikelen worden in de winkel afgehaald of verstuurd met de post. De klant wordt door Bella Bikes op de hoogte gebracht wanneer er kan afgehaald worden in het gekozen afhaalpunt.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Cash

  • Bankcontact

  • Overschrijving

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bella Bikes

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bella Bikes te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Gekochte producten wordt niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Bella Bikes worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht, zoals voorzien in Artikel 3.

ARTIKEL 9: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bella Bikes beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bella Bikes zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 10: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, dienst of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 11: GARANTIE

A. WETTELIJKE GARANTIE (ENKEL VOOR CONSUMENTEN)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

B. ALGEMEEN

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die (online) werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen via mail info@bellabikes.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Bella Bikes.

Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 12: PRIVACY EN GDPR

Wij hechten alle belang aan uw gegevens en wensen hierbij dan ook volgende zaken hieromtrent verduidelijken:

  • Uw gegevens worden nooit doorgespeeld aan externe partners om met commerciële bedoelingen te gebruiken. Wij werken samen met datapartners die een sluitend GDPR beleid voeren met beveiliging van uw gegevens.

  • Wij gebruiken uw gegevens enkel om u regelmatig op de hoogte te houden van acties en nieuws via een online nieuwsbrief die per mail verstuurd wordt. U kiest zelf als u hierop wenst in te tekenen en u kan ten allen tijde terug uitschrijven zonder verplichtingen.

  • Als u bepaalde vragen heeft omtrent uw gegevens, kan u dit altijd melden door een mail te sturen naar info@bellabikes.be

Artikel 13. SLOTVOORWAARDEN

13.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het contract, zijn enkel de (Belgische) rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of de rechtbanken van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, is ontstaan of waar zij wordt, is of moet uitgevoerd worden, of de rechtbanken van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder, bevoegd (artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.).

Ma – do: 14:00 – 18:30 / Zat-zon: 11:00 – 17:00

Onze nieuwsbrieven ontvangen?

Over BellaBikes

Bella Bikes Antwerpen verkoopt hoogwaardige kwalitatieve fietsen en E-Bikes voor jong en oud. Zoek je nog bijkomend advies? Kom zeker even langs of neem contact met ons op.

Copyright © 2024 Bella Bikes
Webdesign & Development by Magic Bytes